Bodegravenboog

 

De Bodegravenboog is de door ondernemers in het Groene Hart vurig gewenste verbinding tussen de A12 en de N11. Verkeer tussen Gouda en Alphen moet nu bij Reeuwijk van de snelweg af en drie rotondes nemen. Dat zorgt vooral vanaf Alphen voor lange files en onveilige situaties. De zogenaamde Bodegravenboog zal zeker bijdragen aan een betere doorstroming en komt ook de verkeersveiligheid ten goede. 

Het OPBR zet zich in om de politiek te overtuigen van de grote toegevoegde waarde van de Bodegravenboog.

 • ”Bodegravenboog: uitvoering niet voor 2030”

  Bodegraven-Reeuwijk – Samen met de gemeente Alphen aan den Rijn en een aantal maatschappelijke partners is de gemeente medio 2017 een lobby begonnen om een betere aansluiting te krijgen tussen de N11 en A12. Momenteel loopt het verkeer gedurende de piekuren op de verbindingsroute N459 tussen de Fortuijnrotonde en de zogenoemde kluifrotonde onder de N11 hopeloos vast . Daardoor zijn er in toenemende mate zorgen over de bereikbaarheid van Bodegraven en de bedrijventerreinen.

  De lobby heeft er volgens wethouder Inge Nieuwenhuizen inmiddels toe geleid dat het knelpunt A12/N11 zowel bij de provincie als bij het rijk als probleem is erkend, waarbij het belangrijk is dat het rijk heeft toegezegd een probleemverkenning te willen uitvoeren voor de A12 tussen de knooppunten Gouwe en Oudenrijn. Regionaal wordt de aanpak van de problematiek ondersteund door een intentieverklaring die twaalf partijen in september 2018 hebben ondertekend. Deze samenwerking is voor de gemeente belangrijk, omdat de knelpunten moet worden gezien als een regionaal probleemveld dat om een regionale oplossing vraagt. De gemeente gaat daarbij voor een robuuste oplossing, met aandacht voor leefbaarheid en fietsveiligheid.

  Rotondes als hoofdknelpunten
  Eén van de onderzoekers van het gespecialiseerde bureau Goudappel Coffeng, Tjitte Prins, schetste in de raadsvergadering aan de hand van overzichtstekeningen een aantal mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Hij hield de raadsleden voor dat voor structurele oplossingen een langetermijnvisie nodig is en dat maatregelen zoals een Bodegravenboog daarom zeker niet voor 2030 op de uitvoeringsagenda zullen komen te staan. Bij een doorkijk naar dat jaar gaf hij aan dat vanuit een autonome ontwikkeling nog een sterke groei van het verkeersaanbod mag worden verwacht, waarbij het verkeer op de kluifrotonde met 7% en de Fortuijnrotonde met 9% toenemen. Deze twee rotondes worden samen met de verbindingsweg N459 en de A12 in de onderzoeken als hoofdknelpunten benoemd. Andere zorgpunten zijn ook de capaciteit van de afritten Reeuwijk en Waarder/Nieuwerbrug, de invoegcapaciteit van de N11-A12 en de fietspassage bij de N11.

  Samenspel met omgeving
  Volgens Prins kunnen kortetermijnoplossingen worden gevonden in een optimalisatie van het vervoers- en verkeersmanagement en de middellangetermijnoplossing in de aanleg van een korte oostelijke parallelweg tussen Groote Wetering en het viaduct bij Waarder. Voor de langere termijn zou de verbetering gezocht moeten worden in een verbreding van de A12, de aanleg van een lange parallelweg en de aanleg van de Bodegravenboog. Die laatste vergt overigens nog wel een flinke studie, omdat zowel het benzinestation langs de A12 als de horeca en parkeervoorzieningen daarbij serieuze obstakels vormen. Op korte termijn lijkt er geen mogelijkheid te zijn om de Fortuijnrotonde te optimaliseren. Bij de kluifrotonde wordt het oplossen van de gevaarlijke oversteekplaatsen van fietsers wel als een noodzaak onderkend. De presentatie maakte duidelijk dat echte oplossingen niet voor het oprapen liggen en dat een oplossing voor de ene plek een knelpunt elders kan opleveren. Een samenspel met de omgeving is daarom dringend noodzakelijk. Dit laatste bleek ook wel uit de korte, afsluitende, presentatie van de heer Masson van de Programmatische aanpak Gouwe over de verkeersknelpunten en oplossingen in het gebied rond de Gouwe, direct grenzend aan de infrastructuur van onze gemeente. Over de wegverbreding van de A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda – van twee naar drie rijstroken – is inmiddels wel een akkoord bereikt; de uitvoering daarvan is twee jaar naar voren gehaald.

  Bron: kobr.nl

  20-03-2019

 • Korte- en langetermijnoplossingen voor fileleed in zicht

  Er zit beweging in de aanpak van de knelpunten op de A12. In de eerste helft van 2019 start Rijkswaterstaat een verkennend onderzoek naar de knelpunten op de A12 tussen Gouda en Utrecht. De problematische aansluiting van de N11 op de A12 bij Bodegraven maakt hiervan onderdeel uit. Bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is men opgetogen en hoopt dat een oplossing in de vorm van de Bodegravenboog nu snel in zicht komt.

  Oplossingen lange termijn
  In een recent overleg met minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (Mirt) zijn afspraken gemaakt over onderzoek en verkenning van oplossingen voor de knelpunten op de A12 tussen Gouda en Oudenrijn. Daaronder valt ook de aansluiting van de N11 op de A12, waarvoor de Bodegravenboog een mogelijke oplossing is. Gedeputeerden Floor Vermeulen (Zuid-Holland) en Dennis Straat (Utrecht) legden hiertoe bij de minister een dringend verzoek neer. (Zie het vorige Quartaal Magazine ‘Ondertekening convenant Bodegravenboog’.)

  Inge Nieuwenhuizen, wethouder verkeer en vervoer van Bodegraven-Reeuwijk en voorzitter van het regionaal overleg, is zeer content met de ontwikkelingen. “De verkeerssituatie op en rond de A12 vraagt echt om maatregelen. Dat geldt in het bijzonder voor het knooppunt N11/A12. Niet alleen veroorzaakt de N11 dagelijks oponthoud op de A12, er ontstaan ook steeds langere files op de N11 en op de lokale wegen. De bedrijventerreinen in de Bodegraven staan daarbij dagelijks enige tijd op slot”, aldus Nieuwenhuizen. 

  Oplossingen korte termijn
  Met de provincie Zuid-Holland, de gemeente Alphen aan den Rijn en de Raad voor Handel Industrie en Dienstverlening Bodegraven-Reeuwijk bestudeert de gemeente momenteel zelf maatregelen die op korte termijn kunnen worden genomen voor de knelpunten van de aansluiting N11 op de A12. Dit onderzoek ging direct van start na de ondertekening van de Intentieverklaring A12 Gouda/De Meern.

  De resultaten van deze studie naar oplossingen voor knooppunt Bodegraven worden begin 2019 verwacht. “De resultaten gaan we bespreken met Rijkswaterstaat en andere partners,” zegt Nieuwenhuizen. “Dat is geen eenvoudig verhaal. Uit de studie blijkt hoe complex het knooppunt eigenlijk is. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk, die hangen dan weer samen met oplossingen van knelpunten elders langs de A12. Het wordt nog een hele puzzel om af te wegen wat de best mogelijke oplossingen zijn.”

  Bijzondere aandacht daarin zal er zijn voor het fietsverkeer, dat nu het vaak overbelaste knooppunt vanuit en naar Bodegraven moet oversteken. De mogelijkheden van een veiliger fietsersoversteek met bij voorkeur een aparte fietstunnel worden in aparte studies in beschouwing genomen.

  Bron: kobr.nl

  18-12-2019

 • Kansen voor Bodegravenboog wegennet en spitspendel spoor

  Bodegraven-Reeuwijk – De aansluiting van de N11 op A12, de zogenoemde Bodegravenboog, en extra spitstreinen tussen Leiden en Utrecht zijn twee verbeteringen van de regionale infrastructuur die in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) zijn opgenomen. Ook de verbreding van de A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda en de verbetering van de A12 tussen Gouda en Utrecht krijgen de komende jaren veel aandacht.

  Tijdens het halfjaarlijks Bestuurlijk Overleg over het meerjarenprogramma met minister Cora van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Stientje van Veldhoven zijn de infrastructurele aandachtspunten op een rijtje gezet. Inge Nieuwenhuizen, regionaal voorzitter bestuurlijk overleg Verkeer en Vervoer in Midden-Holland en wethouder van Bodegraven-Reeuwijk: “Goede bereikbaarheid is een enorme uitdaging, ook in onze regio. De doorstroming van verkeer staat hoog op de agenda. Voor alle gemeenten zijn de toezeggingen goed nieuws. De grootste knelpunten in onze regio worden in deze afspraken specifiek genoemd. Provincie en regiogemeenten trekken samen op en zien nu dat er serieuze stappen worden gemaakt dankzij de goede samenwerking. Deze besluiten bieden kansen voor verbetering van de doorstroming op de A20 Nieuwerkerk-Gouda en de A12 Gouda-Utrecht, in samenhang met de aansluiting van N11 op A12 (Bodegravenboog).”

  De besluiten zijn genomen in het bestuurlijk overleg MIRT waarin de financiële investeringen in ruimtelijke projecten en programma’s worden besproken. De investeringen in Verkeer en Vervoer moeten de huidige knelpunten oplossen en moeten tegelijkertijd verdere ruimtelijke ontwikkeling mogelijk maken. Het rijk trekt hierin samen op met de regio’s.

  Onderzoek knelpunten A12
  In de eerste helft van 2019 start Rijkswaterstaat een verkennend onderzoek naar de knelpunten op de A12 tussen Gouda en Utrecht. De problematische aansluiting van de N11 op de A12 bij Bodegraven maakt hiervan onderdeel uit. In onze gemeente hopen velen dat een oplossing in de vorm van de Bodegravenboog nu snel in zicht komt. Als wethouder verkeer en vervoer is Inge Nieuwenhuizen in elk geval zeer content met deze ontwikkeling voor Bodegraven-Reeuwijk. “De verkeerssituatie op en rond de A12 vraagt echt om maatregelen. Dat geldt in het bijzonder voor het knooppunt N11/A12. Niet alleen veroorzaakt de N11 dagelijks oponthoud op de A12, er ontstaan ook steeds langere files op de N11 en op de lokale wegen. De bedrijventerreinen in Bodegraven staan daarbij dagelijks enige tijd op slot.”

  A20 versneld aanpakken
  Voor de verbreding van de A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda is mede op aandringen van Regio Midden-Holland gekeken naar versnelling. Eerder stond de verbreding gepland voor 2023, maar nu heeft de minister aangegeven eerder te willen starten. Het door het rijk gereserveerde budget van 178 miljoen euro is naar voren gehaald, zodat de verbreding in 2021 kan starten.

  Spoorcorridor Leiden-Utrecht
  Rijk en regio constateren tevens dat de spoorlijn Leiden-Utrecht steeds drukker wordt en een knelpunt in de bereikbaarheid kan gaan vormen. Als eerste, kansrijke stap om die bereikbaarheid te verbeteren wordt gekeken naar het doortrekken van de spitspendel tussen Leiden en Alphen aan den Rijn naar Utrecht. Afgesproken is om het doortrekken van de spitspendel verder te onderzoeken, met de intentie om deze doortrekking zo snel mogelijk in te voeren. Hiertoe onderzoeken NS en ProRail hoe de spitspendel is in te passen in de dienstregeling en wat de eventueel benodigde kosten voor exploitatie en infrastructuur zijn. Partijen streven er naar dit onderzoek zo spoedig mogelijk uit te voeren met als doel voor het zomerreces van 2019 hierover een definitief besluit te nemen.

  Los van dit onderzoek blijft de ‘versnelde intercity-variant’ nog steeds gewenste eindbeeld. Verkend wordt wat de vervolgstappen zijn voor het langetermijnperspectief van deze variant, waarbij zowel naar het belang van de bereikbaarheid van de regio als het landelijke netwerk wordt gekeken. Tevens is onderzoek nodig naar de baanstabiliteit, inclusief de mogelijkheid van innovatieve oplossingen voor het probleem van de slappe veenondergrond. Voor het zomerreces van 2019 wil de rijksoverheid definitieve afspraken kunnen maken over het langetermijnperspectief van de spoorlijn Leiden-Utrecht.

  Ook zelf onderzoek naar maatregelen
  Met de provincie Zuid-Holland, de gemeente Alphen aan den Rijn en de Raad voor Handel Industrie en Dienstverlening Bodegraven-Reeuwijk bestudeert onze gemeente momenteel eigenhandig maatregelen die op korte termijn kunnen worden genomen voor de knelpunten van de aansluiting N11 op de A12. “De resultaten gaan we bespreken met Rijkswaterstaat en andere partners,” aldus wethouder Inge Nieuwenhuizen. “Dat is geen eenvoudig verhaal. Uit de studie blijkt hoe complex het knooppunt eigenlijk is. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk, die hangen dan weer samen met oplossingen van knelpunten elders langs de A12. Het wordt nog een hele puzzel om af te wegen wat de best mogelijke oplossingen zijn.” De resultaten van de studie naar oplossingen voor knooppunt Bodegraven worden begin volgend jaar verwacht. Bijzondere aandacht daarin zal er zijn voor het fietsverkeer, dat nu het vaak overbelaste knooppunt vanuit en naar Bodegraven moet oversteken. De mogelijkheden van een veiliger fietsersoversteek, met bij voorkeur een aparte fietstunnel, worden in aparte studies in beschouwing genomen.

  Bron: kobr.nl

 • Ondertekening convenant Bodegravenboog: een kort moment van groot belang

  Donderdag 20 september vond er een kort, maar belangrijk moment plaats in de ontwikkelingen rondom de Bodegravenboog. Wethouder Inge Nieuwenhuizen tekende in Den Haag samen met vertegenwoordigers van Gedeputeerde Staten, het bedrijfsleven en verschillende gemeenten de Intentieverklaring A12 Gouda-Oudenrijn. Met het zetten van de handtekeningen komt de komst van de Bodegravenboog mogelijk een stap dichterbij. Aan de ondertekening ging een stevige lobby vooraf van onder andere de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en de Raad voor Handel, Industrie en Dienstverlening (RvHID).

  De aansluiting van de N11 op de A12 bij Bodegraven vormt voor veel automobilisten en vrachtverkeer in de gemeente een bekend probleem, maar het knelpunt stond tot dusver nog niet op de agenda bij Rijkswaterstaat. Inge: ‘’Het voorgaande college heeft onder leiding van wethouder Oskam een goede en slimme lobby ingezet. Vanaf mijn aantreden heb ik dit voortgezet door veel in gesprek te zijn met gemeentes in onze regio en met de gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland.’’ Dat resulteerde in de ondertekening van het convenant waarin de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en elf andere partijen uitspreken het knelpunt N11/A12 op het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) voor 2030 te willen zetten.

  Startschot
  De ondertekening vormt tevens het startschot voor een onderzoek naar korte- en middellangetermijnoplossingen voor de verkeersproblematiek rondom de kluifrotonde in opdracht van gemeente Bodegraven-Reeuwijk en de Provincie Zuid-Holland. En dat is misschien wel belangrijker nieuws voor het bedrijfsleven dan de plaatsing van de Bodegravenboog op het MIRT, vindt Pieter van den Oord van de RvHID. Pieter: ‘’Ik rijd al tien jaar wekelijks de N11 op en af en ik zie dat de filedruk toeneemt. Voor 2030 zal de verkeersdrukte alleen maar stijgen. De mogelijke opname van de Bodegravenboog in het MIRT van 2030 is een mooie stap, maar er moeten ook andere oplossingen komen.’’

  Knelpunt
  Inge: “Voor ondernemers is de bereikbaarheid echt een probleem. Dat is tijdens het bezoek van de Commissaris van de Koning van begin juli ook heel goed neergezet. Bedrijven zijn graag in Bodegraven-Reeuwijk gevestigd, want je zit hier aan de goede kant van de A12 ten opzichte van knooppunt Gouwe. Hiervandaan rijd je snel richting Utrecht, maar nu vormt Bodegraven een knelpunt.”

  Parallelweg
  Pieter ervaart de verkeersproblematiek niet alleen als automobilist, maar buigt zich er ook over in de rol van commissielid Bereikbaarheid van de RvHID. Pieter: ‘’De Bodegravenboog is een deel van de oplossing voor de verkeersproblematiek, maar niet dé oplossing. Daarom moeten we ook blijven kijken naar andere mogelijkheden, zoals het doortrekken van de parallelweg tussen Woerden en Nieuwerbrug naar Bodegraven. Die weg loopt geheel over gemeentegrond, dus is het makkelijker te realiseren dan de Bodegravenboog. Zo’n parallelweg zou een prachtige ontsluiting van de bedrijventerreinen betekenen, maar ook voor de bewoners van Weideveld is een betere ontsluiting hard nodig. Zeker als die wijk nog verder gaat uitbreiden.’’

  Andere oplossingen
  Bestaande onderzoeken en ideeën over oplossingen worden zeker meegenomen in het komende onderzoek, vertelt Inge Nieuwenhuizen. ‘’Er wordt gezocht naar haalbare en snel realiseerbare oplossingen, waarbij ook aandacht voor fietsers en het openbaar vervoer is. Rond het eind van het jaar verwacht de gemeente de resultaten van dit onderzoek te krijgen.’’

  OPBR, RvHID en gemeente weten elkaar goed te vinden op de diverse dossiers. Pieter: “We moeten als bedrijfsleven niet de ambitie hebben om rechtstreeks met de provincie te communiceren. Ons eerste aanspreekpunt is altijd de gemeente.” De rol van het OPBR in het dossier bereikbaarheid is vooral die van regievoerder. Secretaris Johan de Haas: “Het standpunt van OPBR is dat we geen dubbel werk moeten doen. Dit thema wordt prima behandeld door de commissie Bereikbaarheid van RvHID. Wij blijven op de hoogte van de voortgang en zetten ons netwerk in wanneer daar behoefte aan is.” Aan de lobby heeft het gemeentebrede fonds van Ons Fonds financieel bijgedragen.

  Bron: OPBR

  26-09-2018

 • Bodegravenboog gaat nog minimaal 10 jaar duren
  Aanpak verkeersproblemen bij N11/A12 in volgende fase

  De aansluiting van de N11 op de A12 bij Bodegraven vormt voor veel automobilisten en vrachtverkeer een bekend probleem, maar het knelpunt staat niet op de agenda bij Rijkswaterstaat. Er wordt al jarenlang gelobbyd om dat wel voor elkaar te krijgen. Met het tekenen van de intentieverklaring A12 Gouda/Oudenrijn heeft die lobby een succesje behaald. Het écht goede nieuws is echter dat meteen na de ondertekening onderzoeken voor korte en middellangetermijn zijn gestart.

  Wethouder Inge Nieuwen­huizen: “Het Rijk kijkt vooral naar de doorstroming op het hoofdwegennet zoals bij ons in de buurt naar de A12 en A20. Op het tracé Gouda/Oudenrijn gaat het op diverse plekken mis. Eén van de problemen is dat bij Bodegraven de doorstroming van de N11 naar de A12 en vice versa niet soepel verloopt. Op donderdag 20 september was ik mede-ondertekenaar van een intentieverklaring waarin wordt aangegeven welke punten op de uitvoeringsagenda van Rijkswaterstaat moeten komen. Daarop staat, dankzij een goede lobby, óók het knooppunt bij Bodegraven ingetekend.”

  Bodegravenboog
  Het tekenen van de intentieverklaring is een stap op weg naar realisatie van wat in de volksmond de Bodegravenboog wordt genoemd. Inge Nieuwenhuizen: “Het voorgaande college heeft onder leiding van wethouder Oskam een slimme lobby ingezet voor een oplossing van het verkeersprobleem bij Bodegraven. Ik heb verder gebouwd op dat fundament en heb al op mijn allereerste werkdag contact gezocht met de Gedeputeerde van de provincie, Floor Vermeulen. Die bleek goed bekend met de insteek van Bodegraven-Reeuwijk en samen hebben we naar verder draagvlak gezocht. De aandacht voor het probleem moest blijven bestaan. Mijn netwerk heb ik daarvoor volop ingezet.”

  Over ruim tien jaar
  Hoe de Bodegravenboog eruit komt te zien, weet nog niemand en ook dát ‘ie er komt is met de ondertekening niet gegarandeerd. De intentieverklaring gaat als verzoek naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De minister bepaalt of Rijkswaterstaat ook uiteindelijk aan de slag mag met de knooppunten. Als het op de agenda komt, is dat pas in 2030. De mogelijke uitvoering laat nog langer op zich wachten. Het duurt dus nog minimaal tien jaar voordat het probleem daadwerkelijk wordt aangepakt.

  Snellere maatregelen
  De ondertekening is daarmee een mooie stap naar een oplossing op de lange termijn, maar de toenemende verkeersdrukte vraagt om snellere maatregelen. In opdracht van gemeente Bodegraven-Reeuwijk en de Provincie Zuid-Holland startte daarom, direct na de ondertekening, een onderzoek naar korte- en middellangetermijnoplossingen voor de verkeersproblematiek op voornamelijk de kluifrotonde. Inge: “Er wordt gezocht naar haalbare en snel realiseerbare oplossingen, waarbij ook aandacht voor fietsers en het openbaar vervoer is. Rond het eind van het jaar verwacht de gemeente de resultaten van dit onderzoek, waarin we ook nauw samenwerken met de werkgroep Bereikbaarheid van de Raad voor Handel Industrie en Dienstverlening Bodegraven-Reeuwijk (RvHID).”

  Pieter van den Oord, die zich namens RvHID bezighoudt met de bereikbaarheid van de bedrijven in onze gemeente, is blij met de ondertekening, maar tempert meteen de verwachtingen. “Als de Bodegravenboog er komt, is dat misschien wel beter nieuws voor Alphenaren dan voor ons. Er zijn andere oplossingen noodzakelijk om de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen te verbeteren.”

  Doortrekken parallelweg
  Pieter vervolgt: “Het doortrekken van de parallelweg Woerden/Nieuwerbrug naar Bodegraven is er daar één van. Omdat dit tracé geheel op gemeentegrond ligt, kan het wat sneller gerealiseerd worden, al moet je ook dan in jaren denken. Het doortrekken van die parallelweg zou mooi nieuws zijn voor de bedrijven, maar ook voor de inwoners, vooral die in de wijk Weideveld. Beide hebben dan een mooie ontsluiting naar de snelweg toe en hoeven niet in de rij voor de kluifrotonde bij de N11.” Inge Nieuwenhuizen: “Bij het onderzoek naar snellere oplossingen, worden het bedrijfsleven en hun ideeën uiteraard volop betrokken. We gaan ook niet helemaal van 0 af beginnen. Er ligt al veel onderzoek en daar kunnen we volop gebruik van maken. Om die reden hoeft het onderzoek naar de snellere oplossingen dus niet zo lang te duren.”

  Tekst: Elly de Knikker en Simone Edelman – Bron: OPBR / kobr.nl

  26-09-2018

 • Gemeente blijft lobbyen voor aanleg Bodegravenboog

  Bodegraven-Reeuwijk – De gemeente zal ook de komende jaren zich sterk blijven maken voor een betere aansluiting van de N11 op de A12 via de zgn. Bodegravenboog. De huidige aansluiting wordt als volstrekt onvoldoende ervaren en leidt met name tijdens de spitsuren tot flinke vertragingen. De gemeente verwacht in een ruime regio, van Leiden tot Montfoort, steun te vinden voor een oplossing en gaat in breed verband met de omliggende gemeenten, VNO Nederland, de provincie en lokale belanghebbenden zoals de Raad voor Handel, Industrie en Dienstverlening, samenwerken om tot een verbeterde mobiliteit te komen. Volgens verkeerswethouder Oskam is het de bedoeling dat daarbij ook gekeken wordt naar de verbetering van de verkeersafwikkeling op de zgn. kluifrotonde onder de N11. De verwachting is dat alle betrokken partijen binnen afzienbare tijd een intentieverklaring voor de samenwerking zullen ondertekenen.

  Bron: kobr.nl

  18-04-2018

 • Lobby voor Bodegravenboog ligt op koers

  De Bodegravenboog: komt deze er wel of toch niet? En zo ja, wanneer dan? OPBR ging in gesprek met Laura van Klink, die zich als regiomanager van VNO-NCW West inzet voor de belangen van ondernemers in de regio’s Rijnland en Midden-Holland.

  De Bodegravenboog is de naam voor de volledige aansluiting van de N11 op de A12. De boog –of een andere oplossing– moet ervoor zorgen dat het verkeer vanuit Alphen aan den Rijn en Leiden dat richting Rotterdam of Den Haag wil, niet meer vast komt te staan op de afrit bij Bodegraven. Verschillende partijen lobbyen voor een oplossing van het knelpunt bij de aansluiting van de N11 op de A12-west. Een van hen is Laura van Klink.

  Laura van Klink lobbyt namens VNO-NCW West en handelde in 2017 ook namens de Bodegraafse ondernemersvereniging RvHID. Deze vereniging heeft de actie inmiddels overgedragen aan het OPBR; het knelpunt heeft immers effect op de gehele gemeente en niet alleen Bodegraven. Laura: “Projecten zoals de Bodegravenboog zijn langdurige trajecten. Op dit moment zit het plan in de agenderingsfase. Dat betekent dat we het knelpunt op de agenda van het Rijk willen krijgen. Of eigenlijk wéér willen krijgen. Ooit stond de boog als Bodegravenboog op die agenda, maar op enig moment is deze er vanaf gevallen.”

  Samen sterk
  Hoe meer partijen zeggen belang te hebben bij een oplossing van het knelpunt, hoe zwaarder de druk om het op de agenda te zetten. Daarom is het volgens Laura noodzakelijk om een coalitie van overheden en bedrijfsleven te smeden. Het is fijn dat het knelpunt nu bovenaan op de lobbyagenda van de Regio Midden-Holland staat. Daaronder vallen naast Bodegraven-Reeuwijk ook Gouda, Zuidplas, Waddinxveen en de Krimpenerwaard. Een eerste succesje dat op naam geschreven mag worden van wethouder Kees Oskam die zich daar, samen zijn collega uit gemeente Alphen aan den Rijn, hard voor gemaakt heeft.
  Ook de regio Holland Rijnland en de gemeente Alphen aan den Rijn hebben het knelpunt op de agenda staan.

  A12
  “Voor nu geldt vooral dat we het probleem onder de aandacht moeten blijven brengen en moeten voorzien van een gedegen onderbouwing. Elk jaar bepaalt het Rijk via een MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport) in welke wegen er geïnvesteerd gaat worden. Op dat moment wordt gekeken naar de agenda en de bovenste punten worden daarop voor mogelijke uitvoering geselecteerd. Daarna gaat Rijkswaterstaat aan de slag met een inventarisatie van het probleem, worden oplossingen gezocht en gekeken naar de benodigde budgetten.”

  Toekomstmuziek
  De Bodegravenboog klinkt voorlopig nog als toekomstmuziek. Het geld dat het Rijk voor investeringen in de wegen heeft uitgetrokken, is nog tot 2026 belegd. In het nieuwe regeerakkoord staat wel dat er aandacht aan de A12 wordt besteed. Laura: “Juich niet te vroeg, want dit gaat om de A12 in zijn geheel. De verwachting is dat er een verkenning komt van alle knelpunten van Den Haag tot voorbij Zevenaar. Daar moet het knelpunt N11-A12 wat ons betreft in worden meegenomen.”

  Filedieren
  Voorlopig is het dus nog in de file staan. Kortetermijnoplossingen zoals dynamische wegregistratie en automatische toeritdosering kunnen het leed iets verzachten, maar verhelpen het probleem niet. Daar zijn de cijfers helder over. Het advies van Laura: “Schuw niet om het probleem te blijven benoemen. En mocht je nou toevallig om een andere reden bij de politiek aanschuiven, kaart het probleem dan aan en zeg dat je er belang bij hebt dat het opgelost wordt. Op het moment dat het van de agenda in de fase komt waarin oplossingen worden verkend, zijn de ondernemers aan zet om met hun ideeën te komen. Zeg daarom gerust dat ze je even moeten bellen als ze aan die Bodegravenboog gaan beginnen. Want, dan ben jij aan zet.”

  Bron: OPBR

  20-03-2018